» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych

Rekrutacja Liceum Sztuk Plastycznych 2022/2023ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

  1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
  2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

      3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

      4. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:

           a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

           b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

      5. Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

  1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

          Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

  1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
  1. Nie ma naboru elektronicznego.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

Specjalność:

  1. aranżacja przestrzeni, specjalizacja – aranżacja wnętrz
  2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna

 

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 20 czerwca 2022r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej(odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

( imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

21 czerwca 2022r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

(3x90 minut)

 

22 czerwca 2022r.

godz. 9.00

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

23 czerwca 2022r.

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych )

 

od 24 czerwca do

28 czerwca 2022r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej

1 lipca 2022r.

do godz. 14.00

Ogłoszenie   listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

do 5 sierpnia 2022r. do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty


Osoba wprowadzająca dokument: Sebastian Gojowczyk

Data wprowadzenia: 2022-03-28

Wyświetleń: 102

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Sebastian Gojowczyk, dnia: 2022-03-28

« POWRÓT

WYDRUK